photo of Gleb Gorokhov

Gleb Gorokhov

Researcher

Department: Laboratory of NanoElectroMagnetics
Address: Belarusian State University, Institute for Nuclear Problems, 220006, Minsk, Belarus, Bobruiskaya str., 11 , 304
e-mail: glebgorokhov@yandex.ru
ORCID Publications